Ragulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy  MPM-Flowers, dostępny pod adresem internetowym www.mpm-flowers.pl prowadzony jest przez Małgorzatę Leśniak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MPM Flowers Małgorzata Leśniak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 681-192-16-36 , REGON 365600504.

 

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem serwisu.

 

§ 2

Definicje

 1. Klient – każdy podmiot zamawiący w serwisie dostawę roślin dostępnych w "asortymencie", której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu.

 3. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 4. Konto – konto klienta w serwisie dzięki któremu istnieje możliwość zamówienia produktu.

 5. Formularz rejestracji – formularz dostępny w serwisie, utworzenie konta nie gwarantuje uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalnośći strony – każde konto musi zostać zaakceptowane przez administratora.

 6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz potwierdzenie jedynej możliwości odbioru i płatności.

 7. Koszyk – element oprogramowania, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 8. Produkt – dostępna w serwisie rzecz, która udostępniona zostaje w celu dokonania zamówienia.

 

§ 3

Wymagania techniczne

Do kożystania z serwisu wymagane a zarazem konieczne jest:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu komputer stacjonarny, laptop, urządzenie mobilne,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,,

 4. zainstalowany program FlashPlayer – do prawidłowego wyświetlania dodatkowej treści.

 

 

§ 4

Zakładanie konta w serwisie

 1. Aby założyć Konto w serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

 2. Założenie konta jest darmowe.

 3. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto.

 5. Każde konto uprzednio przechodzi weryfikację administracyjną.

 

§ 5

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do serwisu (konieczne);

 2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 3. Realizacja zamówienia odbywa się w formularzu zamowienia,

 

§ 6

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: odbiór osobisty na wyznaczonej trasie dostawy lub odbiór osobisty w siedzibie firmy. Każde zamówienie opłacane jest osobiście.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.